Algemene voorwaarden fitness en extra’s

Algemene voorwaarden abonnementen/extra’s Sport Medisch Centrum Amersfoort

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Sport Medisch Centrum Amersfoort (verder SMC Amersfoort) alsmede de activiteiten die onder de naam SMC Amersfoort worden aangeboden.

De fysieke locatie waar SMC Amersfoort wordt aangeboden, namelijk de Stadsring 161 A, 3817 BA Amersfoort.

Deelname aan activiteiten van Sport Medisch Centrum tegen een met SMC Amersfoort overeengekomen tarief.

Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer van de SMC Amersfoort vestiging.

Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2 lid a.

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen SMC Amersfoort en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden en eventuele extra’s.

Overeenkomst: de lidmaatschapsovereenkomst.

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

a. Lid worden bij SMC Amersfoort kan door middel van het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij één van de medewerkers van SMC Amersfoort in te leveren. De betalingen zullen verlopen middels automatische incasso. Voor de eerste betaling kunt u terecht op www.smcamersfoort.nl/tarieven of u krijgt een betalingslink toegestuurd per e-mail.

b. Bij inschrijving via het papieren inschrijfformulier heeft het Lid het recht om binnen 7 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 5.a. Als de 7e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 7 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 7 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan SMC Amersfoort naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

c. Een Lid is lidmaatschapsgeld verschuldigd en vanaf het moment van inschrijving gaat de SEPA automatische incasso van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door SMC Amersfoort.

d. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van SMC Amersfoort, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

e. SMC Amersfoort heeft het recht te controleren of Leden en/of Deelnemers rechtmatig binnen zijn bij SMC Amersfoort of willen gaan door om legitimatie te vragen.

f. In het geval van speciale acties kan SMC Amersfoort aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

ARTIKEL 3: OPENINGSTIJDEN

a. SMC Amersfoort bepaalt de openingstijden gedurende welke tijden gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.

b. SMC Amersfoort is gerechtigd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen.

c. SMC Amersfoort is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

d. SMC Amersfoort is gerechtigd de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid zal naar rato recht hebben op restitutie van lidmaatschapsgelden.

e. SMC Amersfoort is gerechtigd om de vestiging te verhuizen naar een andere locatie om haar moverende redenen. Indien er na de verhuizing geen SMC Amersfoort vestiging in een straal van 5 kilometer van de in de Overeenkomst vermelde Thuisvestiging ligt, krijgt het Lid de mogelijkheid om kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing.

f. Artikel 3 lid e is niet van toepassing voor mensen die een bedrijfsfitnessabonnement hebben en werken op de Stadsring 157-179. Als SMC Amersfoort besluit te verplaatsen naar een ander pand, zal het Lid, werkende aan de Stadsring 157-179 de mogelijkheid krijgen het contract te beëindigen op de dag dat SMC Amersfoort gaat verhuizen naar het nieuwe pand.

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

a. Een Overeenkomst bij SMC Amersfoort wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven op de Overeenkomst, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 1 jaar of een half jaar vanaf de ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan, dan wel een maandelijks opzegbare overeenkomst, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.

b. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum, zodat het Lid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van SMC Amersfoort, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

c. Alle tarieven zijn te vinden op www.smcamersfoort.nl/tarieven of op te vragen bij een medewerker van SMC Amersfoort.

d. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

e. Betaling van het lidmaatschap dient bij een Overeenkomst waar is gekozen voor jaarbetaling te geschieden per jaar vooruit via SEPA automatische incasso. Dit is ook het geval indien deze Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan bij aanvang van het lidmaatschap ook kiezen voor een Overeenkomst voor een jaar met termijnbetaling. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk per maand vooruit via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand. Indien het Lid kiest voor een maandelijks opzegbare Overeenkomst, dient deze overeenkomst maandelijks vooruit te worden voldaan via SEPA automatische incasso tegen de voor deze Overeenkomstvorm vastgestelde tarieven.

f. Bij niet tijdige ontvangst door SMC Amersfoort van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. SMC Amersfoort is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 4.d hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

g. Een Lid wordt de toegang geweigerd voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan SMC Amersfoort de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.

h. SMC Amersfoort behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

i. Indien het Lid geen gebruik maakt van de Overeenkomst of de Extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

j. Indien het Lid gaat verhuizen en buiten een straal van 5 km gaat wonen of werken dan krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

k. Indien het Lid naar de beoordeling van SMC Amersfoort aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

l. Indien het Lid naar de beoordeling van SMC Amersfoort aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, tijdelijk geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om de overeenkomst te pauzeren vanaf de 1ste van de volgende maand. Zodra het Lid weer in staat is om gebruik te maken van de Overeenkomst, gaat het lidmaatschap weer in. Is dit na de 1ste van de maand, wordt het verschuldigde bedrag volgens de Overeenkomst naar rato in rekening gebracht middels SEPA automatische incasso.

ARTIKEL 5: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per email (info@smcamersfoort.nl), of per brief (SMC Amersfoort, Stadsring 161 A, 3817 BA Amersfoort) te worden gedaan. Bij opzegging per email en brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het Lid, geboortedatum. Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email bij SMC Amersfoort opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur. Om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen adviseert SMC Amersfoort dit middels een aangetekend schrijven te doen.

b. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 30 dagen.

c. SMC Amersfoort behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door SMC Amersfoort, het Lid de toegang tot SMC Amersfoort te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.

d. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

e. Indien het lidmaatschap dat is verlengd voor onbepaalde tijd wordt opgezegd, zal SMC Amersfoort het door het Lid teveel vooruitbetaalde bedrag retourneren. Hierbij wordt het verschuldigde tarief voor de periode in de betreffende betaalperiode tot aan de beëindiging opnieuw berekend naar het bedrag dat voor die periode verschuldigd zou zijn bij termijnbetaling en komt het financiële voordeel van de jaarbetaling te vervallen. Het teveel betaalde bedrag wordt geretourneerd.

ARTIKEL 6: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van SMC Amersfoort, is geheel voor eigen risico van het Lid.

b. SMC Amersfoort en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.

c. Het Lid zal zowel SMC Amersfoort als de gastheer/-vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

d. SMC Amersfoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

ARTIKEL 7: KLACHTEN

In geval van klachten met betrekking tot SMC Amersfoort dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de gastheer/-vrouw en in tweede instantie tot SMC Amersfoort, middels telefonisch contact (0338200528) of per e-mail (info@smcamersfoort.nl).

ARTIKEL 8: PERSOONSGEGEVENS

a. SMC Amersfoort verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b. SMC Amersfoort verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met SMC Amersfoort aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en SMC Amersfoort zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar SMC Amersfoort is gevestigd.

ARTIKEL 10: INSCHRIJVEN BEDRIJFSFITNESS PER SPORTMOMENT

a. De sportmogelijkheden voor het Lid van een bedrijfsfitnessabonnement zijn de volgende:

Dagen/sporttijden 8.00-10.00 uur 12.00-14.00 uur 16.00-18.00 uur
Maandag t/m donderdag
Vrijdag Niet mogelijk

Op vrijdagmiddag zijn er dus twee sportmogelijkheden, namelijk 8.00-10.00 uur en 12.00-14.00 uur.

b. Bij de bedrijfsfitnessabonnementen wordt er gebruik gemaakt van inschrijving per sportmoment. Tot 18.00 uur de werkdag voor het sportmoment kan het Lid zich inschrijven middels een e-mail naar info@smcamersfoort.nl of door het aan te geven bij één van de medewerkers van SMC Amersfoort. Hierbij dient het Lid aan te geven binnen welk tijdsvlak het komt sporten.

c. Bij 8 inschrijvingen voor een sportmoment sluit de inschrijving. Er kan niet met meer dan 8 mensen tegelijk gesport worden.

ARTIKEL 11: TOT SLOT

a. Door zijn/haar inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van SMC Amersfoort te accepteren en hiernaar te handelen.

b. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van SMC Amersfoort zijn terug te vinden op www.smcamersfoort.nl en op te vragen bij één van de medewerkers van SMC Amersfoort.

c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen SMC Amersfoort en het Lid.