Algemene voorwaarden fitness en extra’s

Algemene voorwaarden abonnementen/producten Sport Medisch Centrum Amersfoort

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Sport Medisch Centrum Amersfoort (verder SMC Amersfoort) alsmede de activiteiten die onder de naam SMC Amersfoort worden aangeboden.

De fysieke locatie waar SMC Amersfoort wordt aangeboden, namelijk de Stadsring 161 A, 3817 BA Amersfoort.

Deelname aan activiteiten van SMC Amersfoort tegen een met SMC Amersfoort overeengekomen tarief.

Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer van de vestiging van SMC Amersfoort.

Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2 lid a.

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen SMC Amersfoort en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden en eventuele extra’s.

Overeenkomst: de lidmaatschapsovereenkomst.

Inschrijven kan fysiek bij SMC Amersfoort of online. Na de betaling online of na ondertekening van de deelnemersovereenkomst fysiek, is de inschrijving definitief.

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

a. Lid worden bij SMC Amersfoort kan door middel van de papieren deelnemersovereenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij één van de medewerkers van SMC Amersfoort in te leveren. Daarnaast kan je lid worden door een betaling te voldoen via de webshop van SMC Amersfoort in Virtuagym of PayPro. De betalingen zullen verlopen middels automatische incasso. De eerste betaling wordt uitgevoerd door een medewerker van SMC Amersfoort bij het invullen van het welkomstformulier of de eerste betaling vindt plaats door betaling via een betalingslink, toegestuurd per e-mail.

b. Bij inschrijving via het papieren inschrijfformulier heeft het Lid het recht om binnen 7 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 5.a. Als de 7e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 7 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 7 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan SMC Amersfoort naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

c. Een Lid is lidmaatschapsgeld verschuldigd en vanaf het moment van inschrijving gaat de SEPA automatische incasso van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door SMC Amersfoort.

d. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van SMC Amersfoort, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

e. SMC Amersfoort heeft het recht te controleren of Leden en/of Deelnemers rechtmatig binnen zijn bij SMC Amersfoort of willen gaan door om legitimatie te vragen.

f. In het geval van speciale acties kan SMC Amersfoort aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

ARTIKEL 3: OPENINGSTIJDEN

a. SMC Amersfoort bepaalt de openingstijden gedurende welke tijden gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.

b.1 SMC Amersfoort is gerechtigd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen. Bij het niet kunnen trainen door het gesloten zijn van SMC Amersfoort bij feestdagen vindt er geen restitutie plaats van abonnementsgelden.

b.2 Bij sluiting door feestdagen kan er door leden van de Small Group Training gezocht worden naar alternatieve trainingstijden in de verdere week. Is er geen alternatief te vinden in die week door wat voor reden dan ook, dan vervalt de mogelijkheid tot een alternatieve trainingstijd.

c. SMC Amersfoort is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

d. SMC Amersfoort is gerechtigd de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid zal naar rato recht hebben op restitutie van lidmaatschapsgelden.

e. SMC Amersfoort is gerechtigd om de vestiging te verhuizen naar een andere locatie om haar moverende redenen. Indien er na de verhuizing geen SMC Amersfoort vestiging in een straal van 5 kilometer van het in de Overeenkomst vermelde Thuisadres ligt, krijgt het Lid de mogelijkheid om kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing.

f. Artikel 3 lid e is niet van toepassing voor mensen die een bedrijfsfitnessabonnement hebben en werken op de Stadsring 157-179. Als SMC Amersfoort besluit te verplaatsen naar een ander pand, zal het Lid, werkende aan de Stadsring 157-179 de mogelijkheid krijgen het contract te beëindigen op de dag dat SMC Amersfoort gaat verhuizen naar het nieuwe pand.

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

a. Een Overeenkomst bij SMC Amersfoort wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven op de Overeenkomst, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 1 jaar of een half jaar vanaf de ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan, dan wel een overeenkomst met een opzegtermijn van 1 maand, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.

b. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum, zodat het Lid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van SMC Amersfoort, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

c. Alle tarieven zijn op te vragen bij een medewerker van SMC Amersfoort.

d. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

e. Betaling van het lidmaatschap dient bij een Overeenkomst waar is gekozen voor jaarbetaling te geschieden per jaar vooruit via SEPA automatische incasso. Dit is ook het geval indien deze Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan bij aanvang van het lidmaatschap ook kiezen voor een Overeenkomst voor een jaar met termijnbetaling. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk per maand vooruit via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand. Indien het Lid kiest voor een maandelijks opzegbare Overeenkomst, dient deze overeenkomst maandelijks vooruit te worden voldaan via SEPA automatische incasso tegen de voor deze Overeenkomstvorm vastgestelde tarieven.

f. Bij niet tijdige ontvangst door SMC Amersfoort van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. SMC Amersfoort is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 4.d hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

g. Een Lid wordt de toegang geweigerd voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan SMC Amersfoort de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.

h. SMC Amersfoort behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

i. Indien het Lid geen gebruik maakt van de Overeenkomst of de Extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

j. Indien het Lid gaat verhuizen en buiten een straal van 5 km gaat wonen of werken dan krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, gerekend vanaf de dag van de maand bij afsluiting.

k. Indien het Lid naar de beoordeling van SMC Amersfoort aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, gerekend vanaf de dag van kennisgeving.

l. Indien het Lid naar de beoordeling van SMC Amersfoort aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, tijdelijk geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om de Overeenkomst te pauzeren met een termijn van 7 dagen vanaf de kennisgeving. Zodra het Lid weer in staat is om gebruik te maken van de Overeenkomst, gaat het lidmaatschap weer in. Is dit na de 1ste van de maand, wordt het verschuldigde bedrag volgens de Overeenkomst naar rato in rekening gebracht middels SEPA automatische incasso.

Bij het pauzeren van het abonnement langer dan 14 dagen, vervalt het recht van een vaste plek in het trainen binnen de Small Group Training en/of hardlooptechniektraining.

m. Tijdens vakantie of verzuim wordt de contributie doorbetaald. Enige uitzondering is de Personal Training. Bij afzeggen meer dan 48 uur van tevoren mag er in dezelfde week gezocht worden naar een inhaalmogelijkheid. Is er geen mogelijkheid voor het inhalen van de trainer doordat de trainer en/of de abonnee niet kunnen op eenzelfde tijdstip, dan wordt het gezien als verzuim en vervalt de Personal Training, waarbij er wel doorbetaald dient te worden.

ARTIKEL 5: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per maand met een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient door het Lid per email (info@smcamersfoort.nl), of per brief (SMC Amersfoort, Stadsring 161 A, 3817 BA Amersfoort) te worden gedaan. Bij opzegging per email en brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het Lid, geboortedatum. Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 1 maand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email bij SMC Amersfoort opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch voor onbepaalde tijd verlengd. Om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen adviseert SMC Amersfoort dit middels een aangetekend schrijven te doen.

b. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 1 maand, gerekend vanaf de dag van de maand bij afsluiting.

c. SMC Amersfoort behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door SMC Amersfoort, het Lid de toegang tot SMC Amersfoort te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.

d. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

e. Indien het lidmaatschap dat is verlengd voor onbepaalde tijd wordt opgezegd, zal SMC Amersfoort het door het Lid teveel vooruitbetaalde bedrag retourneren. Hierbij wordt het verschuldigde tarief voor de periode in de betreffende betaalperiode tot aan de beëindiging opnieuw berekend naar het bedrag dat voor die periode verschuldigd zou zijn bij termijnbetaling en komt het financiële voordeel van de jaarbetaling te vervallen. Het teveel betaalde bedrag wordt geretourneerd.

ARTIKEL 6: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van SMC Amersfoort, is geheel voor eigen risico van het Lid.

b. SMC Amersfoort en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.

c. Het Lid zal zowel SMC Amersfoort als de gastheer/-vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

d. SMC Amersfoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

e. Kinderen tot 16 jaar kunnen alleen sporten onder begeleiding van een ouder/verzorger/begeleider. Kinderen

ARTIKEL 7: KLACHTEN

In geval van klachten met betrekking tot SMC Amersfoort dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de gastheer/-vrouw en in tweede instantie tot SMC Amersfoort, middels telefonisch contact (0338200528) of per e-mail (info@smcamersfoort.nl).

ARTIKEL 8: PERSOONSGEGEVENS

a. SMC Amersfoort verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b. SMC Amersfoort verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met SMC Amersfoort aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en SMC Amersfoort zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar SMC Amersfoort is gevestigd.

ARTIKEL 10: INSCHRIJVEN FITNESS PER SPORTMOMENT

SMC Amersfoort werkt met een online agenda, waarin het Lid zich kan inschrijven op beschikbare momenten in de vrije fitness en/of andere agenda’s, afhankelijk van welk abonnement of product wordt afgenomen. Het Lid krijgt bij inschrijving een link om zich te kunnen inschrijven.

ARTIKEL 11: TOT SLOT

a. Door zijn/haar inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van SMC Amersfoort te accepteren en hiernaar te handelen.

b. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van SMC Amersfoort zijn terug te vinden op www.smcamersfoort.nl en op te vragen bij één van de medewerkers van SMC Amersfoort.

c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen SMC Amersfoort en het Lid.